Algemene voorwaarden EHBO-vereniging Sint Anthonis het Zwaluwstaartje

 

1. Algemeen

EHBO-vereniging Sint Anthonis het Zwaluwstaartje, hierna genoemd “Het Zwaluwstaartje”, is een ANBI erkende EHBO-vereniging die, ter bevordering van de vaardigheden van de eigen leden, evenementen ondersteuning aanbiedt. Al onze leden zijn vrijwilligers, inclusief het bestuur. 

2.0. Aanvraag EHBO bij evenementen

2.1 Indien je van onze diensten (EHBO bij evenementen) gebruik wilt maken, dan verzoeken wij het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen op de website www.zwaluwstaartje.nl onder het kopje “evenementen hulpverlening”. Het aanvraagformulier is ook in digitale of papieren versie te verkrijgen bij de evenementencommissie. Alleen schriftelijk kan evenementen hulpverlening aangevraagd worden.

 2.2 De aanvraag EHBO bij evenementen dient voor 27 januari van het jaar waarin het evenement plaats vindt te zijn ingediend. Deze tijd is nodig voor de werving en de planning van hulpverleners en materiaal voor de diensten.

2.3 Indien de aanvraag binnen komt na 27 januari van het jaar waarin het evenement plaats vindt worden administratiekosten berekend. Indien de aanvraag langer dan vier weken voor aanvang van het evenement binnen komt, bedragen de kosten €25,00. Indien de aanvraag korter dan vier weken voor aanvang van het evenement binnen komt, bedragen de kosten €50,00.

 2.4 Het Zwaluwstaartje wijst je erop dat de mogelijkheid bestaat dat de aanvraag niet altijd kan worden gehonoreerd.

2.5 Het Zwaluwstaartje streeft ernaar om zo snel mogelijk schriftelijk uitsluitsel te geven.

3.0. Inzet hulpverleners Het Zwaluwstaartje

3.1 Naar aanleiding van het aanvraagformulier hulpverlening zal Het Zwaluwstaartje, in overleg met de aanvrager, bepalen hoeveel hulpverleners en welk materiaal er ingezet zal gaan worden. Uitgangspunt is dat voor elk evenement minimaal twee hulpverleners per dienst ingezet zullen worden.

 3.2 Het Zwaluwstaartje draagt ervoor zorg dat tijdens het evenement goed opgeleide hulpverleners worden ingezet. Alle hulpverleners zijn minimaal in bezit van een geldig EHBO-diploma.

3.3 De hulpverleners handelen conform de laatste druk van het Oranje Kruisboekje en de goedgekeurde behandelingsprotocollen.

3.4 Bij ernstige verwondingen wordt een huisarts en/of ambulance ingeschakeld. Het Zwaluwstaartje is niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

3.5 De hulpverleners kunnen niet worden ingezet voor orde- en veiligheidstaken.

3.6 De communicatiemiddelen van Het Zwaluwstaartje zijn alleen bedoeld voor de noodzakelijke berichtgeving van medische aard en zullen niet worden ingezet ten behoeve van organisatorische ondersteuning.

4.0. Behandeling slachtoffers

4.1 Om de privacy van de slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen wordt, daar waar mogelijk, het slachtoffer opgevangen en/of behandelt in een door de organisatie beschikbaar gestelde ruimte. Deze ruimte is niet toegankelijk voor publiek en bij voorkeur afsluitbaar. Deugdelijke verlichting in gevallen als dit nodig is en mogelijkheid tot stromend water is aan te bevelen.

De organisatie van het evenement dient onder andere zorg te dragen voor:

  • Een afgescheiden goed verlichte en goed bereikbare ruimte, waarin de privacy van het slachtoffer wordt gegarandeerd.
  • Sanitaire voorzieningen met stromend water.
  • Stoelen en een tafel voor elke verbandpost.
  • Indien mogelijk parkeerplaatsen voor de vervoermiddelen van de EHBO-ers.
  • Er wordt van je verwacht dat je de EHBO ers op jullie kosten wat te eten en drinken aanbiedt tijdens de dienstverlening.

4.2 Indien nodig worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor een adequate behandeling verstrekt aan de betreffende hulpdienst. De medische- en persoonsgegevens worden niet verstrekt aan de organisatie of aan derden. Het is voor de organisatie wel mogelijk een overzicht te ontvangen met het aantal behandelingen en letsels.

5.0. Aansprakelijkheid

5.1 Het Zwaluwstaartje heeft via de Nationale Bond EHBO voor al haar vrijwilligers een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, daar waar de verzekering van de aanvrager geen dekking biedt.

5.2 De hulpverleners van Het Zwaluwstaartje zullen geen voorbehouden handelingen volgens de wet BIG uitvoeren.

6.0. Kosten hulpverlening

6.1 De inzet van hulpverleners en materiaal van Het Zwaluwstaartje brengt kosten met zich mee. Het uurtarief houden wij laag door te werken met vrijwilligers. Het tarief dekt de kosten om onze leden op EHBO-gebied competent te houden en om het materiaal te bekostigen. 

6.2 Het tarief bedraagt ​​10,00 euro per persoon, per uur. Tijdens de nachturen (00.00/m 07.00 uur) berekenen wij 15.00 euro per uur per persoon. Dit uurtarief dekt ook de benodigde materialen.

De materialen die ingezet kunnen worden zijn als volgt: 1 EHBO tas per koppel EHBO’ers, AED, brancard, portofoons, EHBO-banner, cool packs en diepvries. De inzet van materialen berust bij het bestuur van Het Zwaluwstaartje. Eventuele tussentijdse verhoging van het uurtarief wordt je per email medegedeeld voor aanvang van het evenement.

6.3 Het stand-by houden van de AED zit bij het uurtarief inbegrepen. Indien de AED onverhoopt actief ingezet moet worden zijn de kosten hiervoor voor de aanvragende partij. De kosten hiervan bedragen €80,00. De daadwerkelijke kosten zijn voor het vervangen van de electroden.

6.4 Na afloop van het evenement ontvangt de organisatie een factuur voor de inzet van Het Zwaluwstaartje. Wij verzoeken je om, binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL19 RABO 013000909 t.n.v. EHBO-vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje onder vermelding van het factuurnummer.

6.5 De aangevraagde tijden dienen slechts als leidraad voor de planning. De kosten worden berekend op basis van daadwerkelijk gemaakte uren zoals aangegeven wordt door de hulpverleners. 

 

7.0. Aanvullende verplichtingen van de aanvragende partij

Daar onze hulpverleners zich vrijwillig inzetten en het uurtarief daar ook op berekend is, verwachten wij een aantal zaken van de aanvragende partij. Ongeveer 1 week voor aanvang van het evenement zal een contactpersoon van Het Zwaluwstaartje contact opnemen met de aanvragende partij om de locatie, tijden en eventueel andere zaken nog kort te bespreken. Wij verwachten van de organiserende partij:

  • Ter beschikking stellen van een behandelruimte. Deze dient, bij voorkeur, afgesloten te kunnen worden om de privacy van een slachtoffer te garanderen.
  • Een drinkwater punt binnen een redelijke afstand van de EHBO-post.
  • Minimaal 1 stoel per hulpverlener en 2 stoelen voor slachtoffers per EHBO-post. 1 tafel per EHBO-post.
  • Eten en drinken voor de vrijwilligers. Lunch en/of diner als de inzettijden hiernaar zijn. Indien dit niet geregeld is, worden deze kosten één op één door berekend naar de aanvragende partij. De vrijwilligers maken zelf een beslissing waar dit gekocht wordt. De bonnetjes worden bij de factuur bijgesloten.
8.0. Annulering en wijzigingen 

8.1 Nadat de aanvraag binnen gekomen is, krijgt je een ontvangstbevestiging. Dit geeft alleen aan dat wij je aanvraag ontvangen hebben, niet dat je evenement ook daadwerkelijk van EHBO’ers voorzien is. Als er hulpverleners ingepland zijn voor je evenement krijgt je hierover bericht. Dit zal meestal rond begin maart zijn. 

8.2 Annulering van de EHBO-aanvraag is kosteloos indien er sprake is van overmacht. Hieronder vallen slechte weersomstandigheden en het niet bereiken van het minimumaantal deelnemers voor het evenement (indien van toepassing). Indien er geannuleerd wordt zonder gevolg van overmacht zal 50% van de geplande kosten aan je berekend worden.

8.3 Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de evenementencommissie. Het Zwaluwstaartje gaat op zoek naar hulpverleners, maar geeft geen enkele garantie dat deze beschikbaar zijn voor de nieuwe datum en/of tijden.